neljapäev, 24. august 2017

Valminud on VUNK tegevuskava 2017/18ANTSLA GÜMNAASIUMI VUNK TEGEVUSKAVA 2017/18  

AG VUNK visioon : liikumine teeb koolipäeva rõõmsaks, sest me tahame liikuda.
Õppeaasta 2017/18  põhieesmärk on jätkata alustatud tegevustega ja parendada, täiendada, kinnistada neid.
Oodatav tulemus: Õpilased liiguvad aktiivselt 2017/18 lõpuks vähemalt  40  minutit  koolipäeva jooksul
Prioriteet 2017/18 : vahetunnid ja muu omaalgatuslik liikumine koolipäeva jooksul
1.    eesmärk
Õpilased teadvustavad ja mõistavad liikumise vajalikkust, suhtuvad positiivselt liikumisse.
2.    eesmärk
Õpilased liiguvad vahetundides aktiivselt keskmiselt 20 minutit.
3.    eesmärk
Ainetundides kasutavad õpetajad liikuma kutsuvaid aktiivõppemeetodeid
4.    eesmärk
VUNK tegevuste edendamine koolis  ja oma kogemuse jagamine teistele koolidele
Eesmärkide täitmiseks vajalikud muutused
·         Kooli personal pöörab kogu õppeaasta jooksul õpilaste tähelepanu liikumise vajalikkusele ja seostele tervise ning õpitulemustega.
·         Võimaldame õpilastele erinevaid liikumistegevusi vahetundide ajaks.
·         Õpetajad leiavad igas ainetunnis võimaluse õpilaste liikumistegevuseks. Õppeaasta lõpuks kasutab 50 % õpetajatest vähemalt 2 x nädalas liikumist võimaldavaid aktiivõppemeetodeid ja tutvustavad oma paremaid praktikaid kolleegidele.
Mida teeme?
Kuidas?
Millal? ajavahemik
Kus?
Kes seda tegevust veab?
Koostame klassi VUNK tegevuskavad mõttetahvlil

Õpilased panevad kirja, joonistavad eakohaselt oma klassi Vunk tegevused (mida, kus ja kuidas tehakse), et koolipäeva jooksul rohkem liikuda.
Kasutatakse mõttetahvlit.
sept 2017
klassijuhataja -tund
klassijuhatajad
Teeme kokkuvõte klassi vunkkavadest
Õpilased täiendavad oma klassi VUNk kava toimunud ürituste kuupäevade, piltide, lühikokkuvõtetega. Klassi kokkuvõtted esitatakse liikumisblogis.
mai 2017
mai 2018
Klassijuhataja- tund
klassijuhatajad
L. Rebane
Viime sisse 20-25 minutilise vahetunni
Muudame kooli päevakava. Päevakava kinnitab kooli direktor.
mai 2017

kooli juhtkond                  K. Simisker
Võimaldame igal koolipäeval õuevahetunni.
Õpilastel on võimalik minna vahetunni ajal kooliõuele, vabakasutuses erinevad vahendid.
Korrapidajateks õpetajad graafiku alusel
sept 2017– juuni 2018

kooliõu
palliväljakväljak
klassijuhtajad,
Jüri Kiidron
TORE
Võimaldame erinevaid vahendeid vahetundides kasutamiseks
Küsime õpilastelt, milliseid vahendeid nad  vahetunnis kasutada tahaksid
mai 2017
klassijuhataja tund
ÕE, klassijuhatajad, Jüri Kiidron
Leiame võimalused liikumisvahendite hankimiseks
2017-2018

Kooloi juhtkond, T. Kont
Paigutame vahendid koridoridesse vastavatesse kohtadesse (kappidesse, kastidesse)


T. Kont
Leiame võimalused ja vahendid ronimisseina ehitamiseks
2017-2019
aula esine ruum
T. Kont
Valmistame juurde/ hangime kaks lauatennise lauda
Kooli remondimehed valmistavad/ostame juurde 2 lauatennise lauda ja need paigaldatakse aula ees asuvasse ruumi ja kooli hoovi
2017 -2018

T. Kont
U. Kiirdon
Korraldame mängude ja tantsuvahetunde
Mängujuhid  korraldavad 1 x nädalas liikumisvahetunni ajal mänge I - II kooliastme õpilastele
sept 2017 – mai 2018
õueala, aula
mängujuhid
L. Rebane
TORE liikmed korraldavad  1x nädalas tantsuvahetunni aulas
sept 2017- mai 2018
aula, õueala
Torekad, Ü. Anier
Koolitame mängujuhte
VUNK mängujuhid koolitavad igast klassist kuni kolm õpilast klassi mäng-juhtideks
okt 2017 – dets 2017

mängujuhid
L. Rebane
Koostame digikogumiku ,,100 mängu“
EV 100
Mängujuhid koondavad kokku (otsivad ja trükivad) erinevad mängud digikogemikuks, mis avaldatakse ....
2017-2018

mängujuhid
L. Rebane
Võimaldame mängida vahetunnis kummikeksu
Kummikeksu kumme hoiame klassiruumis. Koridori paigaldame kivipõrandale kummimatid kummikeksu hüppamiseks
sept 2017 - ...
koridorid
Ü. Anir
T. Kont
klassijuhatajad
Võimaldame kõikidel soovijatel viibida liikumis vahetunnis  võimlas
Kehalise kasvatuse õpetaja annab võimlas õpilastele kasutada  spordivahendeid ja kontrollib, et vahetunni lõpus õpilased vahendid tagastavad
okt 2017 – aprill 2018

võimla
L. Kukk
K. Samarüütel
Korrapidaja õpetaja
Korraldame liikumis hommikuid
Keha. kasv õpetaja korraldab 1 x nädalas kell 7.30 võimlas rahvastepalli mängimise
Sept 2017 - aprill 2018

võimla
L.Kukk
Uundame ja täindame (digirajaga) siseterviserada.
Õpilased pakuvad ideid  siseterviseraja tegevuspunktide uuendamiseks
aprill 2017
klassijuhataja-tund
klassijuhatajad
Leiame võimalused ja vahendid terviseraja uuendamiseks,
Uuendame tegevuspunktid.
juuni, august 2017

T. Kont, J. Kiidron, kooli juhtkond, Ü. Anier, L. Raudsepp
Viime läbi meistriklasse
·         suusatamises
·         orienteerumises
·         tantsimises (sept)
·         jalgpallis
Kutsume kõigile õpilastele (vanuserühmade kaupa) esinema oma ala spetsialiste.
sept 2017 – mai 2018
võimla
staadion
kehalise kasvatuse õpetajad:   L. Kukk ja K. Samarüütel. tantsuõpetajad , K.Simisker
Korraldame tervisenädala
Tervisenõukogu planeerib ja viib läbi nädala jooksul erinevaid ülekoolilisi üritusi ja tegevusi
ERIPLAANI alusel
aprill 2018
Kooli ruumides + õueala
Tervisenõukogu
 I. Undrus
Korraldame ülekoolilise spordipäeva
Keh. kasvatuse õpetajad koostavad spordipäeva kava, õpetajad ja personal abistavad kohtunikena jms
juuni 2018
staadion
L. Kukk
K. Samarüütel

Viime läbi klassidevahelisi spordivõistlusi:
ÕE teeb ettepanekuid võistlusalade ja korraldamise kohta, koostöös kehalise kasvatuse õpetajatega viiakse võistlused läbi.
ettepanekud mai 2017, korraldamine okt 2017 – aprill 2018
võimla
staadion
kooliõu
terviserada
ÕE,
kehalise kasvatuse õpetajad,
klassijuhatajad
Korraldame ülekoolilise liikumisürituse ,,100 x 100 sammu ümber .... järve“
EV 100
Koostame rajaplaani kontrollpunktidega  matkaraja läbimiseks, viime läbi matkapäeva
sept 2017 või
mai 2018

Vunk meeskond
Terviseraja ehitamine kooli õuele
Korraldame mõttetalgud kaasates õpilasi ja lapsevanemaid terviseraja elementide leidmiseks
13. mai 2017
kooli esine õueala
T. Kont, hoolekogu
ÕE
Leiame võimalused ja  vahendid nende paigaldamiseks kaasates lapsevanemaid  ja KOV
2017 - 2018

T. Kont, J. Kiidron
Hoolekogu
Paigaldame terviseraja
kaasates kooli personali ja lapsevanemaid
2017- 2018


Reklaamine ja kajastame kõiki liikumisega seotud tegevusi.
Reklaamime üritusi kooli kodulehel, ürituste kuulutused paigutame klassiruumidesse ja koridoridesse. Kokkuvõtted ja pildid toimunud üritustest ilmuvad kooli FB ja kooli liikumisblogis http://aglkk.blogspot.com.ee/
sept - juuni 2017

U. Soonvald
K.Simisker
L.Rebane
Õpetajad
Märkajad
Osaleme TÜ poolt korraldatavates uuringutes
Õpilased ja kooli töötajad osalevad TÜ liikumislabori poolt korraldatud uuringutes.


K. Simisker
Viime läbi uurimsitööna  küsitluse õpilaste liikumistegevuste ja harjumusite väljaselgitamiseks
Uurimistöö ühe osana koostab õpilane  (koos juhendajaga) küsitluse, küsitlusele vastavad kõik õpilased alates II klassist.
mai 2017 – mai 2018

L. Rebane
Tutvume liikumist toetavate õppemetoodikatega
Õpetajad uurivad ise ja tutvuvad erinevate liikumist toetavate õppemetoodikatega ja kasutavad neid praktiliselt ainetunnis
aug 2017- mai 2018

aineõpetajad
Õpetajad tutvustavad oma paremaid praktikaid kolleegidele ainekomisjoni koosolekutel ja metoodikapäeval, liikumisminutitel

auditooriumis
ainekomisjoni esimehed
K. Simisker
Õpetajad viivad läbi õuesõppe-  ja lõimingutunde
Õppeaasta jooksul viivad õpetajad vastavalt oma töökavale läbi õuesõppe ja liikumistegevustega lõimingutunde
sept 2017 – juuni 2018

aineõpetajad
Korraldame kogemusseminari

19. sept 2017

VUNK tiim