reede, 20. mai 2016

Õuetunnid

Kevadel on saanud tavaks koolitunde õues läbi viia. 6.a klassi õpilased olid inglise keele tunni ajal koolimaja taga ja mängisid palli. Teema raamatus "Ball Games"reede, 13. mai 2016

Õuevahetunnid

Meie koolis on nüüd õuevahetunnid. Üsna harjumatu, kuid huvitav ja kasulik. Nimelt on teine vahetund 15 minutit pikk, et jõuaks õues hingata ja liikuda. Esimene vahetund on aga viis minutit lühem. Õuevahetund meeldib eriti väiksematele õpilastele. Kindlasti harjuvad sellega ka vanemad õpilased.teisipäev, 3. mai 2016

Antsla Gümnaasiumi VUNK tegevuskava 2016/2017ANTSLA GÜMNAASIUMI VUNK TEGEVUSKAVA 2016/17  

AG VUNK visioon : liikumine teeb koolipäeva rõõmsaks, sest me tahame liikuda.

Oodatav tulemus: Õpilased liiguvad aktiivselt 2016/17 lõpuks vähemalt 30 minutit  koolipäeva jooksul
1.    eesmärk
Õpilased teadvustvad ja mõistavad liikumise vajalikkust, suhtuvad positiivselt liikumisse.
Vajalikud muutused
Kooli personal pöörab kogu õppeaasta jooksul õpilaste tähelepanu liikumise vajalikkusele ja seostele tervise ning õpitulemustega. Korraldame 4 korda õppeaasta jooksul liikumist propageeriva õppepäeva.
Mida teeme?
Kuidas?
Millal? ajavahemik
Kus?
Kes seda tegevust veab?
Koostame klassi VUNK tegevuskavad mõttetahvlil
Õpilased panevad kirja, joonistavad eakohaselt oma klassi Vunk tegevused (mida, kus ja kuidas tehakse), et koolipäeva jooksul rohkem liikuda.
Kasutatakse mõttetahvlit.
Tahvlile lisatakse fotosid.
Sept 2016
Klassijuhataja tunnis
Klassijuhatajad
Viime läbi meistriklasse
·         suusatamises
·         korvpallis
·         tantsimises
·         kergejõustikus

Kutsume kõigile õpilastele (vanuserühmade kaupa) esinema oma ala spetsialiste.
Sept-okt 2016
Nov-dets 2016
Jaan-märts 2017
Aprill- mai 2017
Võimla
staadion
Keh kasvatuse õpetajad:   L. Kukk ja K. Samarüütel.
Tantsuõpetajad
K.Simisker
Korraldame tervisenädala
Tervisenõukogu planeerib ja viib läbi nädala jooksul erinevaid ülekoolilisi üritusi ja tegevusi
ERIPLAANI alusel
Aprill 2017
Kooli ruumides + õuesõppetunnid, õppekäigud
Tervisenõukogu
 I. Undrus,
Korraldame ülekoolilise spordipäeva
Keh. kasvatuse õpetajad koostavad spordipäeva kava, õpetajad ja personal abistavad kohtunikena jms
30. mai 2016
Mai 2017
staadion
L. Kukk
K. Samarüütel
L. Raudsepp
ÕE sporditoimkond
Viime läbi klassidevahelisi spordivõistlusi
ÕE sporditoimkond teeb ettepanekuid võistlusalade ja korraldamise kohta, koostöös kehalise kasvatuse õpetajatega viiakse võistlused läbi.
Ettepanekud sept,
Korraldamine okt-aprill
Võimla
staadion
ÕE sporditoimkond
Kehalise kasvatuse õpetajad,
klassijuhatajad
Pöörame tähelepanu ja kajastame kõiki liikumisega seotud tegevusi.
Reklaamime üritusi kooli kodulehel, ürituste kuulutused paigutame klassiruumidesse ja koridoridesse. Kokkuvõtted ja pildid toimunud üritustest ilmuvad kooli FB ja kooli liikumisblogis http://aglkk.blogspot.com.ee/

Sept-juuni 2017

U. Soonvald
K.Simisker
L.Rebane
Õpetajad
Märkajad
Osaleme TÜ poolt korraldatavas uuringus
Õpilased osalevad TÜ liikumislabori poolt korraldatud uuringutes
2.    eesmärk
Õpilased liiguvad vahetundides aktiivselt keskmiselt 20 minutit.
Vajalikud muutused
Viime sisse igapäevase 15 minutilise vahetunni. Koostöös õpilasesinduse ja õpilastega koostame vahetunnireeglid. Võimaldame õpilastele erinevaid liikumistegevusi vahetundide ajaks.
Mida teeme?
Kuidas?
Millal?
Kus?
Kes ?
Viime sisse 15 minutilise vahetunni

Muudame kooli päevakava: esimese vahetunni pikkus 5 min, teise vahetunni pikkus 15 min. Päevakava kinnitab kooli direktor.
Mai 2016

K. Simisker
Koostame vahetunnireeglid
Koostöös õpilastega (mõttetahvli abil) koostame vahetunnireeglid sh õuevahetunni reeglid
Sept 2016

Klassijuhatajad
ÕE
K.Simisker
Võimaldame igal koolipäeval õuevahetunni
(2. vahetund= 15 min)
Õpilastel on võimalik minna vahetunni ajal kooliõuele. Määrame korrapidamis-graafikuga korrapidaja õpetaja/töötaja.
Sept – nov 2016
Märts-mai 2017
Kooliõu
Mänguväljak ?
Klassijuhtajad,
Korrapidaja-õpetajad/ töötajad
Terviseraja ehitamine kooli õuele
Korraldame ideetalgud kaasates õpilasi ja lapsevanemaid terviseraja elementide leidmiseks
Aprill-juuni 2016
Kooli esine õueala
K. Simisker
L Rebane
ÕE
Leiame võimalused ja  vahendid nende paigaldamiseks kaasates lapsevanemaid  ja KOV
2016-2017

T. Kont, J. Kiidron
Hoolekogu
Paigaldame terviseraja
Kaasates kooli personali ja lapsevanemaid
2017 kevad


Joonistame kooliõuele keksukastid
ÕE liikmed leiavad 3 erinevat keksukasti kavandit.
Kooli rem töölised joonistavad keksukastid kooliõuele.
Mai 2016
Kooli esine asfalt. plats
ÕE sporditoimkond
T. Kont
Paigaldame kooli õuele vigursõiduraja
T. Kont ja J. Kiidron paigaldavad kooli õuele vigursõidu elemendid 1x nädalas
Sept 2016
Mai 2017
Kooli esine asfalt. plats
T. Kont
J. Kiidron
U. Kiidron
Valmistame juurde/ hangime kaks lauatennise lauda
Kooli remondimehed valmistavad/ostame juurde 2 lauatennise lauda ja need paigaldatakse aula ees asuvasse ruumi ja IV korruse koridori
2016 -2018

T. Kont
U. Kiirdon
Korraldame liikumis- ja tantsuhommikuid
Keha. kasv õpetaja korraldab 1 x nädalas kell 7.30 võimlas rahvastepalli mängimise
Sept 2016 - aprill 2017

võimla
L.Kukk
ÕE sporditoimkond
ÕE sporditoimkond korraldab 2x kuus kell 7.30 tantsuhommikuid kõigile soovijaile
Sept 2016 – aprill 2017
aula
ÕE sporditoimkond
U. Soonvald
Võimaldame kõikidel soovijatel viibida 15 min vahetunnis liikumis-tegevusteks võimlas
ÕE sporditoimkond koostab reeglid võimla kasutamiseks liikumisvahetunnis.
Sept 2016

ÕE sporditoimkond
ÕE sporditoimkonna liige annab võimlas õpilastele kasutada teatud hulk sporditarbeid ja kontrollib, et vahetunni lõpus õpilased vahendid tagastavad
Okt 2016 – aprill 2017
(esialgu 1x nädalas)
võimla
ÕE sporditoimkond
K. Samarüütel
Korrapidaja õpetaja
Sotsiaalpedagoog aitab tagada reeglitest kinnipidamist
Okt 2016
võimla
J. Kiidron
Võimla koristaja teostab märgpesu peale liikumisvahetundi
Okt-aprill 2017
võimla
M. Kuus
Korraldame mängude vahetunde sh ,,takistusrajad“ koolimajas
TORE  liikmed korraldavad 1 x kuus 2. vahetunnil mänge I kooliastme õpilastele
Sep 2016 – mai 2017
Õues, aula ees
TORE liikmed
Ü. Anier
L. Raudsepp
Võimaldame mängida vahetunnis kummikeksu
TORE liikmed koostavad kummikeksu reeglid ja korraldavad kummikeksu õppepäeva.
Sept. 2016
koridorid
TORE liikmed
Ü. Anier
Kummikeksu kumme hoiame klassiruumis. Koridori paigaldame kivipõrandale kummimatid kummikeksu hüppamiseks
Sept. 2016
koridorid
J. Kiidron
Klassijuhatajad
T. Kont
Paigaldame II ja III korruse koridoridesse
poksikotid
Leiame võimaluse ja vahendid poksikottide ostmiseks/meisterdamiseks koostöös lastevanematega või kooli sõbraga.
Juuni, aug 2016

J. Kiidron,
M. Paat,
Paigaldame poksikotid
Aug 2016
II ja III korruse koridor
T. Kont
Paigaldame terviseraja koolimaja sees
J. Kiidron, L. Kukk, K. Samarüütel ja ÕE sporditoimkonna liikmed koostavad terviseraja plaani
Mai, juuni 2016

J. Kiidron, L. Kukk, K. Samarüütel, ÕE sporditoimkond
Leiame võimalused ja vahendid terviseraja ehitamiseks
Juuni 2016

T. Kont, J. Kiidron, kooli juhtkond
Terviseraja paigaldamine
Juuni, aug 2016

T. Kont, J Kiidron
Meisterdame II korruse koridori keksukastid
Paigaldame teibiga, (joonistame värviga) II korruse koridori põrandale 3 keksukasti
Mai 2016
Aug 2016
II korruse põrand
L. Raudsepp
Ü. Anier

3.    eesmärk
Ainetundides kasutavad õpetajad liikuma kutsuvaid aktiivõppemeetodeid
Vajalikud muutused
Õpetajad läbivad 2016-2017 a TÜ liikumislabori poolt korraldatud ainetunni liikumispausi läbiviimise koolituse. Õpetajad leiavad igas ainetunnis võimaluse õpilaste liikumistegevuseks. Õppeaasta lõpuks kasutab 50 % õpetajatest vähemalt 2 x nädalas liikumist võimaldavaid aktiivõppemeetodeid ja tutvustavad oma paremaid praktikaid kolleegidele.
Mida teeme?
Kuidas?
Millal?
Kus?
Kes?
Võimaldame õpetajatel osaleda TÜ liikumislabori poolt korraldatud liikumispauside läbiviimise koolitusel

Sep 2016- mai 2017

K. Simisker
Tutvume liikumist toetavate õppemetoodikatega
Õpetajad uurivad ise ja tutvuvad erinevate liikumist toetavate õppemetoodikatega ja kasutavad neid praktiliselt ainetunnis
Aug 2016- mai 2017

aineõpetajad
Õpetajad tutvustavad oma paremaid praktikaid kolleegidele ainekomisjoni koosolekutel ja metoodikapäeval, liikumisminutitel
Aug 2016-mai 2017
Liikumisminutid:
 (15 min vahetunni ajal),
Nov 2016
Jaan 2017
Märts 2017

auditooriumis
Ainekomisjoni esimehed
K. Simisker
Õpetajad viivad läbi õuesõppe-  ja lõimingutunde tunde
Klassi- ja aineõpetajad korraldavad I  ja III trimestril vähemalt ühe liikumistegevusega õuesõppetunni
Sep-nov 2016
aprill – mai 2017

aineõpetajad
Õpetajad viivad läbi liikumistegevustega lõimingutunni
Märts –aprill 2017

aineõpetajad
Õpetajad osalevad TÜ liikumislabori poolt korraldatud uuringutes
4.    eesmärk
VUNK tegevuste edendamine koolis  ja oma kogemuse jagamine teistele koolidele
Täiendame ja viime ellu kooli VUNK tegevuskava
Täiendame ja muudame oma tegevuskava vastavalt võimalustel ja arvestades kooli üldtööplaani ja kuutööplaanidega
Juuni, aug 2016

K. Simisker
VUNK tiim

Tegutseme vastavalt VUNK kavale
mai 2016 - mai 2017

VUNK tiim ja koolipere
Esitame vahekokkuvõtte

01. 12 2016

K. Simisker
Korraldame kogemusseminari

Nov 2016

VUNK tiim
Osaleme kokkuvõtteseminaril

8. dets 2016